Uvjeti korištenja i pravila o privatnosti

Uvjeti korištenja


1. Opći uvjeti za uslugu prijevoza

Naručitelj usluge prijevoza je Atv electronic service. Pošiljatelj je Osoba pravna ili fizička koja šalje uređaj u servis. Pružatelj usluge je Tvrtka koja ima sklopljen ugovor s Naručiteljem za obavljanje usluge prijevoza. Naručitelj usluge organizirati će i pokriti trošak prijevoza za uređaje koji ispunjavaju jamstvene uvjete. Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njezinu vrijednost i da spriječi nastanak oštećenja na toj pošiljci. Pošiljatelj prilikom pakiranja pošiljke mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja pošiljke i pošiljka ne uzrokuju oštećenje na ostalim pošiljkama koje Pružatelj usluge zaprima/preuzima, prenosi i uručuje. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje pošiljke te odgovara za takav izbor kao i za način pakiranja koji mora biti u skladu s pravilima propisanim u ovim uvjetima. Pošiljatelj je dužan potvrditi da je pročitao “Uputu za pakiranje” u kojoj je navedeno kako sigurno zapakirati pošiljku i koje podatke je potrebno dostaviti za narudžbu prijevoza. Pošiljatelj prihvaćanjem Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti te Uvjeta o pakiranju uređaja ujedno potvrđuje točnost svih dostavljenih podataka i prihvaća odgovornost u slučaju da se sadržaj pošiljke, način pakiranja ili dostavljeni prilozi razlikuju od navedenog. Pružatelj usluge ima pravo odbiti preuzeti pošiljku u svakom od sljedećih slučajeva: (1.) ukoliko Pružatelj usluge smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim uvjetima, (2.) ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim uvjetima, (3.) ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (4.) ukoliko Pružatelj usluge, na temelju svoje diskrecijske odluke, odluči da ne može izvršiti prijevoz i uručenje pošiljke. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci i/ili njezinom sadržaju iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Pružatelj usluge preuzeo pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih uvjeta.

2. Odgovornost Naručitelja usluge

Naručitelj usluge evidentirati će svaki Zahtjev za prijevoz uvažavajući Pravila o privatnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Naručitelj usluge odgovoriti će na svaki zahtjev za prijevoz ili zahtjev za dodatne upute u najkraćem mogućem vremenu a najdulje jedan radni dan od podnošenja zahtjeva. Naručitelj usluge ne može organizirati prijevoz dok Pošiljatelj ne dostavi sve potrebne podatke. Naručitelj će na dostavljenu email adresu Pošiljatelja poslati obavijest o narudžbi prijevoza ili razlog zbog kojeg nije moguće naručiti prijevoz. U slučaju oštećenja Naručitelj usluge nije odgovoran za oštećenja nastala u prijevozu ali će poduzeti sve što je potrebno da se pokrene odštetni zahtjev ako za to postoje uvjeti. Naručitelj će pošiljatelja obavijestiti o nastalom oštećenju i statusu odštetnog zahtjeva. Za rješavanje odštetnog zahtjeva odgovoran je Pružatelj usluge a Naručitelj će obavijestiti Pošiljatelja po konačnom rješenju Pružatelja usluge. Naručitelj usluge nije odgovoran za eventualno prekoračene rokove Pružatelja usluge.

3. Odgovornost Pružatelja usluge

Pružatelj usluge odgovara: za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, za prekoračenje roka za prijenos pošiljke, u slučaju kad nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.
Pružatelj usluge nije odgovoran u slijedećim slučajevima: kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese pritužbu ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku, kad se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen u skladu s općim uvjetima Pružatelja usluga, kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije adresirao ili pakirao pošiljku na propisan način, u slučaju da tijekom prijenosa dođe do oštećenja vanjske ambalaže ali ne dođe do oštećenja sadržaja pošiljke. Pružatelj usluge je obvezan sve pošiljke uručiti u roku od dva radna dana. U rokove se ne računa: Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja. Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje pružatelja usluge. Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava. Ako je pošiljka primljena poslije zadnje otpreme pošiljaka iz ureda pružatelja uslugePružatelj usluge može s korisnicima usluga ugovoriti posebne rokove za uručenje. Za pošiljke adresirane na otoke rok za uručenje produljuje se za jedan radni dan. Pružatelj usluge ne odgovara za pošiljateljevu ili primateljevu izgubljenu dobit, (pod čim se smatra primjera radi ali bez ograničenja u navođenju: izmakla korist prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak od mogućih budućih poslova itd.) kao niti stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja roka za prijenos i neizvršenje usluge uručenja pošiljke.

4. Naknada štete

Svaki odštetni zahtjev za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke s potvrđenim uručenjem a s označenom vrijednosti bit će dostavljen Pružatelju usluge da štetu procijeni i isplati naknadu – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do označene vrijednosti uz dokaz da je prijevoz i osiguranje plaćeno. Odgovornost pružatelja usluge je ograničena na maksimalni iznos do 100.000 kn po štetnom događaju. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se uz što manji trošak pribavila odnosno ishodila isprava, dokument ili ugovor kojim se dokazuje vrijednost. Pružatelj usluge ne odgovara za pošiljateljevu ili primateljevu izgubljenu dobit, (pod čim se smatra primjera radi ali bez ograničenja u navođenju: izmakla korist prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak od mogućih budućih poslova itd.) kao niti stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja roka za prijenos i neizvršenje usluge uručenja pošiljke.

5. Vremensko ograničenje za reklamacije

Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može pružatelju usluge podnijeti pisanu pritužbu u roku od tri mjeseca od dana predaje pošiljke. Pritužbu zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke. Pružatelj usluge obvezan je izjasniti se o utemeljenosti pritužbe u roku 30 dana od dana njezina podnošenja.

6. Važeći zakon

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, pružatelj usluge i naručitelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko pružatelj usluge i naručitelj usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovih općih uvjeta riješiti mirnim putem, za riješavanje sporova bit će nadležan stvarno I mjesno nadležni sud u sjedištu naručitelja usluge.

Pravila o privatnosti

Atv electronic poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.


1. Prikupljanje i korištenje informacija

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Atv electronic se obvezuje prikupljati osobne podatke korisnika svojih usluga samo uz dozvolu i u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime,  broj telefona i e-mail adresu radi kontakta. Slanjem upita izričito izjavljujete da ste dobrovoljno stavili na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavate da ih isti koristi u cilju zaštite osobnih interesa.

2. Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali Internet stranice te pratili kretanje korisnika. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

3. Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj koristi kolačiće (Cookies). Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu poboljšanja rada stranica, statističkih podataka o posjećenosti stranica i korisničkog doživljaja stranica. Naši kolačići (Cookies) ne mogu našteti vašem računalu i brišu se kroz određeni vremenski period. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

4. Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na našoj internet stranici.